Ingrés mínim vital+complemento infancia

Demanar la prestació de l’Ingrés mínim Vital(tràmit estatal de la Seguretat social)

Què és:
Prestació d’urgència per a subministraments bàsics

Com es demana:
1a opció: Es tracta d’omplir un formulari i anar responent el què demanen, caldrà identificar-se amb el mobil) Explicat a sota
2a opció: amb Identificació digital  (en aquest tràmit, millor demanar-ho sense certificat perquè et permet accedir a recuperar la informació més fàcilment) Explicat a sota

A tenir en compte a la biblioteca: és un tràmit llarg i demana escanejar documentació.Mirar el tràmit per veure condicions i actualitzacions.

1a OPCIÓ (sense identificació digital, amb formulari. Necessita càmera digital, lector QR, correu electrònic)

https://imv.seg-social.es/

1-Preparar documentació.
Cal escanejar documentació necessària i enviar al correu per tenir preparat per adjuntar

 • DNI/NIE totes les persones unitats convivència (atenció! si els fills o conjuges no tenen DNI amb num de suport caldrà fer el tràmit amb certificat digital perquè en un punt determinat del formulari ens preguntarà)
 • Document de voluntat de demanar IMV . Signar i  escanejar: IMPRIMIR DOCUMENT perquè el firmin https://docs.google.com/document/d/16P7z3y-BJo94QM5o8ug8uETh3YQPsglA-X08YKPpatE/edit?usp=sharing
 • Empadronament històric convivència
 • Llibre família si és necessari
 • Certificats varis en cas necessari: divorci ( o en tràmit), discapacitat, dependencia, pensions, familia nombrosa, violència gènere…cauístiques vàrie

2- El sol·licitant ha de saber l’IBAN, els ingressos de l’any anterior, l’import del patrimoni, les ajudes que està cobrant -i tenir papers acreditatius per adjuntar- i també la data d’arribada al país (en el cas de NIE)

3- Preparar imatges del DNI de la persona solicitant en JPG (una imatge de cara i una de revers) (paint o similar és OK)

4-Començar la sol·licitud: https://imv.seg-social.es/  que té varies fases:
simulador, dades personals fotografia (si no hi ha càmera s’usua el QR del mòbil), dades IMC, annexar documentació adjunta

A mig procés es rep una confirmació al correu amb numero de referència de solicitud a mode de borrador.

(a sota de tot hi ha info escrita per si volem enviar mail a usuari)

2a OPCIÓ (amb certificat digital)

Enllaç al Tràmit a la SS: Ingres minim vital  seguir passos

Altres infos importants:

-Si només és comunicació de variacions cal anar aquí: https://tramites.seg-social.es/acceso/comunicacion-variaciones-imv.html

-Si hi ha una denegació i es vol fer una reclamació a la denegació d’un IMV aquí info https://tramites.seg-social.es/acceso/reclamacion-previa.html (en los 30 días siguientes a recibirla, a través de este servicio)
Aquí hi ha exemples de com fer la reclamació i què ha d’incloure https://loentiendo.com/como-reclamar-por-ingreso-minimo-vital-denegado/

-El Complemento a la infancia seguridad social és el mateix tràmit!!

-Quan es cobra:Diuen que tarda entre 4-6 mesos però hem trobat gent de més de 6 mesos

-Per saber com està el tràmit si s’ha fet sense identificació digital:

Quienes hayan pedido el IMV a través del formulario web (sin certificado digital) disponible en este enlace, podrán consultar el estado de su solicitud en la opción del formulario web “Aportar documentación / Consulta de Estado” con el codigo de 32 digitos
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:a4935f44-294a-4d06-8d45-45e7ad280f05/Como-consultar-mi-solicitud-IMV_INSS.pdf

Per saber com està el tràmit si s’ha fet amb identificació digital:

Si s’ha fet amb certificat digital i es vol consultar l’estat de la petició, la web ens dona com a resultat que no s’ha fet cap tràmit. cal esperar 4 mesos abans de tenir qualsevol notificació. Sabem que qui abans cobrava una Renda Garantida, els hi van passar automàticament a IMV i sí que l’estan cobrant.

Per fer la reclamació en cas de denegació

https://pssc.seg-social.es/reclamacion-previa

Caldrà ajuntar:
– Un escrit semblant a aquest explicant per què es fa la reclamació

– La notificació on consta la resolució (negativa)

– Aquells documents que acreditin que el ciutadà sí és mereixedor de l’IMV


 


Documento de voluntad *Deberá cumplimentar y adjuntar el formulario de solicitud que puede encontrar en la sección de Documentación adjunta de este servicio.
Es necesario que la solicitud esté firmada por el solicitante y por todos los componentes de la unidad de convivencia que aparecen en la solicitud. Para ello, debe adjuntar una imagen de algún documento donde se muestre su voluntad de solicitar la prestación del Ingreso Mínimo Vital y en el que aparezca tanto la firma del solicitante, como la de cada uno de los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad o menores emancipados que aparecen en la solicitud.

Para ello puede escribir de forma manuscrita en un papel, con letra clara y legible, este texto o similar:
“Sirva este escrito que acompaño a mi solicitud de fecha………..como acreditación de mi voluntad de solicitar el ingreso mínimo vital.
Firmado:
Firma manuscrita y debajo nombre, apellidos, y número de DNI/NIE. Debe aparecer la firma y los datos tanto del solicitante como de todos los integrantes de la unidad de convivencia que aparezcan en la solicitud
plantilla per imprimir: https://docs.google.com/document/d/16P7z3y-BJo94QM5o8ug8uETh3YQPsglA-X08YKPpatE/edit?usp=sharing

.————————————–

Mail si volem enviar a usuari

En referència a la seva cita a l’Aula Digital Oberta per fer el tràmit de l’Ingrés Mínim Vital (IMV)  el dia 10/01/2023 a les 10:00:00 a la Biblioteca Can Pedrals,

li enviem la llista de la documentació necessària perquè pugui venir amb la informació preparada que escanejarem a la biblioteca.

 • DNI/NIE totes les persones unitats convivència, inclosos menors (o passaport, etc)
 • Empadronament històric de convivència
 • Llibre família, si és necessari
 • Certificats o documents que tingui dels que procedeixi:  divorci ( o en tràmit), discapacitat, dependència, pensions, carnet de familia nombrosa, violència gènere…
 • Document de voluntat de demanar IMV. En un paper blanc,  cada persona adulta de la unitat familiar, convivent a la casa, ha d’escriure a mà el següent text

Manifiesto de voluntad para la solicitud del Ingreso Mínimo Vital

Sirva este escrito que acompaño a mi solicitud en fecha ………………………………………

como acreditación de mi voluntad de solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

Firma: (firmar en boli)

A més a més:

 • Portar el carnet de la biblioteca i si no el té, pot venir 5 minuts abans de la cita  i fer-lo gratuïtament al vestíbul
 • El sol·licitant ha de saber:
  • l’IBAN del Banc (numero que comença amb ESXX …….)
  • els ingressos de l’any anterior i l’any actual
  • l’import del patrimoni (si és el cas)
  • l’import i el nom de les ajudes que està cobrant (si és el cas)
 • Portar el mòbil carregat i amb bateria
 • Necessitarem entrar al correu de l’usuari des de l’ordinador

Qualsevol dubte trucar a la biblioteca i demanar per Sofia o Marta

Gràcies

docexplicatiu de la biblio

Advertisement